Информација и позив невладиним организацијама за учешће у Програму CERV 2021-2027

Цијенећи опредијељеност Босне и Херцеговине за учешће у програмима Европске уније, сходно Оквирном споразуму о општим начелима учешћа Босне и Херцеговине у програмима Заједнице који је потписан 2004. године, а ступио на снагу 2007. године, те учешћу Босне и Херцеговине у програму „Европа за грађане 2014–2020“, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 38. сједници одржаној 26. 5. 2021. године усвојио Извјештај о спровођењу програма Европске уније „Европа за грађане 2014–2020“ за 2020. годину, те потврдило интерес за учешће у програму „Грађани, једнакост, права и вриједности (CERV) 2021–2027“ (у даљем тексту: Програм CERV).

Image for news

Приступање Босне и Херцеговине Програму

„Грађани, једнакост, права и вриједности (CERV) 2021–2027“

Босна и Херцеговина је забиљежила успјешно учешће у програму „Европа за грађане 2007–2013“ и програму „Европа за грађане 2014–2020“ што је наведено и у извјештајима Европске комисије за Босну и Херцеговину. Имајући у виду успјех учешћа у оба циклуса програма Европа за грађане те значај даљег наставка учешћа, Министарство правде Босне и Херцеговине покренуло је процедуру приступања Програму CERV тј. процедуру закључивања Споразума између Босне и Херцеговине и Европске уније о учешћу Босне и Херцеговине у програму CERV (у даљем тексту: Споразум), и у току је прибављање мишљења релевантних институција, након чега ће Споразум бити упућен у даљу процедуру.

Програм CERV је до сада највећи, нови централизовани програм Уније Грађани, једнакост, права и вриједности (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV), с којим управља DG JUST и једним дијелом Агенција за образовање, аудиовизуелну политику и културу (EACEA), а који покрива подручја досадашњих програма Европа за грађане (Europe for Citizens), Права, равноправност и грађанство (Rights, Equality and Citizenship) и DAPHNE (борба против свих облика насиља). Програм CERV ће се састојати од четири програмска подручја финансирања с општим циљем одржавања и развоја отворених, на правима утемељених, демократских, равноправних и укључивих друштава, с тиме што и даље остају приоритети програма „Европа за грађане“. Општи и специфични циљеви Програма су заштита и промовисање права и вриједности садржаних у уговорима ЕУ, кроз подршку организација цивилног друштва и осталих актера (на локалном, регионалном, националном и транснационалном нивоу) и јачање демократског учешћа и учешћа грађана с циљем одржавања и развоја отворених, демократских, равноправних и укључивих друштава утемељених на правима.

Наведено би се требало постићи кроз сљедеће специфичне циљеве (програмске области):

  1. Заштита и промовисање вриједности Уније (област – вриједности Уније);
  2. Промовисање права, недискриминације и једнакости (област – равноправности, права и равноправности полова);
  3. Промовисање грађанског учешћа и учешћа у демократском животу (област – „Ангажман и учешће грађана“);
  4. Сузбијање насиља (област – Daphne).

Босна и Херцеговина има право учествовати као придружена држава и доприносити свим тематским областима из Програма, осим тематске области „Заштита и промовисање вриједности Уније”, што је резервисано само за државе чланице Европске уније.

Сходно планираним активностима очекује се да ће Босна и Херцеговина до краја 2023. године потписати Споразум.

Први јавни позив/и за програм CERV су објављени у децембру 2022. године (Equal call (non-discrimination, combating racism, xenophobia and all forms of intolerance, including antigypsism, anti-Black racism, antisemitism, anti-Muslim hatred, LGBTIQ phobia) – у оквиру области „Промовисање једнакости и права”; Networks of Towns call – у оквиру области „Промовисање грађанског учешћа и учешћа у демократском животу”; Preventing and combating gender-based violence and violence against children call – у оквиру области „Daphne”). Индикативни календар објаве CERV 2023–2024. позива доступан је на сљедећем линку: https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/indicativeplanningcerv2023-24calls-final.pdf.

Апликанти из Босне и Херцеговине могу аплицирати на већ објављене позиве, као и на оне који ће бити објављени током 2023. године, с тим што се треба имати у виду чињеница да, уколико Босна и Херцеговина не успије потписати Споразум о CERV-у до тренутка потписивања грант уговора за конкретне пројекте (што се очекује у новембру/децембру 2023. године за позиве који су објављени у децембру 2022. године), апликантима из Босне и Херцеговине, који буду изабрани и буду требали потписати грант уговоре, неће моћи бити додијељени грантови, али ће моћи наставити учешће у пројекту с другим партнерским организацијама којима је пројекат одобрен.

Приступањем и наставком учешћа Босне и Херцеговине у програму CERV отвориће се могућност квалитетније сарадње земаља региона и Европске уније кроз размјену искустава, информација, добрих пракси, с циљем унапређења међународних односа у овој области, бржој интеграцији Босне и Херцеговине у Европску унију, као и припреми за учешће у структуралним и кохезионим фондовима Европске уније.

Све информације о позивима, те начину аплицирања доступне су путем линка: https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-archives/view/service/1148.

Потенцијалним апликантима је у оквиру сваког објављеног позива на располагању и тзв. Functional Mailbox, а на линку https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1 доступне су информације о томе како учествовати у јавном позиву. 

Корисне информације везано за CERV Програм доступне су и на интернет страници https://www.cerv.hr/.

Министарство правде Босне и Херцеговине ће периодично ажурирати информације о статусу процеса приступању Босне и Херцеговине Програму CERV.

Посљедњи документи