Informacija i poziv nevladinim organizacijama za učešće u Programu CERV 2021-2027

Cijeneći opredjeljenost Bosne i Hercegovine za sudjelovanje u programima Europske unije, shodno Okvirnom sporazumu o općim načelima sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programima Zajednice koji je potpisan 2004. godine, a stupio na snagu 2007. godine, te sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu „Europa za građane 2014. – 2020.“, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 38. sjednici održanoj 26. 5. 2021. godine usvojilo Izvješće o provedbi programa Europske unije „Europa za građane 2014. – 2020.” za 2020. godinu, te potvrdilo interes za sudjelovanje u programu „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. – 2027.“ (u daljnjem tekstu: Program CERV).

Image for news

Pristupanje Bosne i Hercegovine Programu

„Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. – 2027.“

Bosna i Hercegovina je zabilježila uspješno sudjelovanje u programu „Europa za građane 2007. – 2013.“ i programu „Europa za građane 2014. – 2020.“ što je navedeno i u Izvješćima Europskog povjerenstva za Bosnu i Hercegovinu. Imajući u vidu uspjeh sudjelovanja u oba ciklusa programa Europa za građane te značaj daljnjeg nastavka sudjelovanja, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je pokrenulo proceduru pristupanja Programu CERV tj. proceduru zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Europske unije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u programu CERV (u daljnjem tekstu: Sporazum), i u tijeku je pribavljanje mišljenja relevantnih institucija, nakon čega će Sporazum biti upućen u daljnju proceduru.

Program CERV je do sada najveći, novi centralizirani program Unije Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme, (CERV), s kojim upravlja DG JUST i jednim dijelom Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA), a koji pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE (borba protiv svih oblika nasilja). Program CERV će se sastojati od četiri programska područja financiranja s općim ciljem održavanja i razvoja otvorenih, na pravima utemeljenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava, s time što i dalje ostaju prioriteti programa „Europa za građane“. Opći i specifični ciljevi Programa su zaštita i promoviranje prava i vrijednosti sadržanih u ugovorima EU, kroz potporu organizacija civilnog društva i ostalih aktera (na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini) i jačanje demokratskog sudjelovanja i sudjelovanja građana s ciljem održavanja i razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima.

Navedeno bi se trebalo postići kroz sljedeće specifične ciljeve (programska područja):

  1. Zaštita i promoviranje vrijednosti Unije (područje – vrijednosti Unije);
  2. Promicanje prava, nediskriminacije i jednakosti (područje – ravnopravnosti, prava i ravnopravnosti spolova);
  3. Promicanje građanskog sudjelovanja i sudjelovanja u demokratskom životu (područje – „Angažman i sudjelovanje građana“);
  4. Suzbijanje nasilja (područje – Daphne).

Bosna i Hercegovina ima pravo sudjelovati kao pridružena država i doprinositi svim tematskim područjima iz Programa, osim tematskog područja „Zaštita i promoviranje vrijednosti Unije”, što je rezervirano samo za države članice Europske unije.

Shodno planiranim aktivnostima očekuje se da će Bosna i Hercegovina do kraja 2023. godine potpisati Sporazum.

Prvi javni poziv/i za program CERV su objavljeni u prosincu 2022. godine (Equal call (non-discrimination, combating racism, xenophobia and all forms of intolerance, including antigypsism, anti-Black racism, antisemitism, anti-Muslim hatred, LGBTIQ phobia) – u okviru područja „Promoviranje jednakosti i prava”; Networks of Towns call – u okviru područja „Promicanje građanskog sudjelovanja i sudjelovanja u demokratskom životu”; Preventing and combating gender-based violence and violence against children call – u okviru oblasti „Daphne”). Indikativni kalendar objave CERV 2023. – 2024. poziva dostupan je na sljedećoj poveznici: https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/indicativeplanningcerv2023-24calls-final.pdf.

Aplikanti iz Bosne i Hercegovine mogu aplicirati na već objavljene pozive, kao i na one koji će biti objavljeni tijekom 2023. godine, s tim što se treba imati u vidu činjenica da, ukoliko Bosna i Hercegovina ne uspije potpisati Sporazum o CERV-u do trenutka potpisivanja grant ugovora za konkretne projekte (što se očekuje u studenom/prosincu 2023. godine za pozive koji su objavljeni u prosincu 2022. godine), aplikantima iz Bosne i Hercegovine, koji budu izabrani i budu trebali potpisati grant ugovore, neće moći biti dodijeljni grantovi, ali će moći nastaviti sudjelovanje u projektu sa drugim partnerskim organizacijama kojima je projekt odobren.

Pristupanjem i nastavkom sudjelovanja Bosne i Hercegovine u programu CERV otvorit će se mogućnost kvalitetnije suradnje zemalja regije i Europske unije kroz razmjenu iskustava, informacija, dobrih praksi, s ciljem unaprjeđenja međunarodnih odnosa u ovom području, bržoj integraciji Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, kao i pripremi za sudjelovanje u strukturalnim i kohezionim fondovima Europske unije

Sve informacije o pozivima, te načinu apliciranja dostupne su putem poveznice: https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-archives/view/service/1148.

Potencijalnim aplikantima je u okviru svakog objavljenog poziva na raspolaganju i tzv. Functional Mailbox, a na poveznici: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/how-to-participate/1 dostupne su informacije o tome kako sudjelovati u javnom pozivu. 

Korisne informacije vezano za CERV Program dostupne su i na internet stranici https://www.cerv.hr/.

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će periodično ažurirati informacije o statusu procesa pristupanju Bosne i Hercegovine Programu CERV.