Пододјељење за људске ресурсе

Дјелокруг рада

  • Остварује неопходне контакте са свим органима Владе Брчко дистрикта БиХ, како би обезбиједило координацију у процесу управљања људским ресурсима. Свим органима Владе пружа административно-стручну подршку и развија процедуре за управљање људским ресурсима, те води укупне процесе кадровске политике и сугерише градоначелнику потребне процедуре за управљање овим процесима.
  • Пружа административно-стручну подршку Одбору за запошљавање. Развија процедуре запошљавања, одговара на захтјеве за попуном радних мјеста у органима Владе, расписује конкурсе и врши пријем пријава на конкурс, утврђује могућности интерног регрутовања и запошљавања, стара се о процесу отворене конкуренције и утврђивања услова за пријем у службу, припрема уговоре и рјешења којим се регулишу радно-правни односи службеника и намјештеника. На основу потреба органа Владе, предлаже Организациони план Владе градоначелнику, те прати његову примјену.
  • Планира укупан процес обуке (општу и специјалистичку) јавних службеника и намјештеника, прати процес пробног рада и располаже буџетским средствима за обуку јавних службеника и намјештеника у органима Владе, води процес полагања стручног и приправничког испита, и укључује се у међународне пројекте обуке јавних службеника. Води процес развоја каријере јавних службеника.
  • Развија процедуре за оцјењивање и награђивање јавних службеника и намјештеника, координира процес оцјењивања, пружа савјетодавну и стручну подршку непосредно претпостављеним који врше оцјењивање запослених, те предлаже награђивање јавних службеника. Врши анализу, као и предлагање платних разреда запослених у органима Владе. Предлаже, покреће и прати процедуре дисциплинских мјера, те сарађује са дисциплинском комисијом, Одбором за жалбе, као и Службеником за етику.
  • Врши успостављање и вођење евиденције и регистра запослених, радних мјеста и друге евиденције значајне за процес управљања људским ресурсима, те омогућава увид у исте у складу са Законом о слободи пруступа информацијама. Води потребне евиденције о правима запослених (плате, различите накнаде, регрес, кориштење годишњег одмора, боловање, стручно усавршавање, стипендирање) те осигурава преко надлежних органа Владе остварење наведених права.

Руковођење

Пододјељењем за људске ресурсе управља шеф Пододјељења Аријана Ћулибрк

Контакт

Аријана Ћулибрк дипл. правник
Тел: +387 49 240 654
Факс: +387 49 240 654
е-маил: arijana.culibrk@bdcentral.net