Pododjel za javne nabave

Djelokrug rada 

  • Obezbjeđuje otvorenu i transparentnu proceduru nabavke tako da svi kvalifikovani dobavljači imaju jednake mogućnosti učešća u nabavkma materijalnih dobara za potrebe Distrikta,
  • Vrši nabavku svih materijala, roba i usluga po proceduri za nabavku za potrebe svih budžetskih korisnika,
  • Vrši brzu i efikasnu nabavku materijala koji treba službama za ispunjenje njihovih zadataka, na osnovu podnesenih zahtjeva svih budžetskih korisnika,
  • Provodi ili učestvuje u postupku nabavke,
  • Prati izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama BiH, te predlaže izmjene Instrukcije o postupku nabavke u Brčko distriktu BiH,
  • Osigurava transparentno trošenje javnih sredstava,
  • U saradnji sa odjeljenjima i institucijama Vlade predlaže plan nabavke radi što efikasnije nabavke odobrenih budžetskih sredstava,
  • Učestvuje u nabavci roba usluga i radova putem imenovanih stalnih komisija za javne nabavke.

Rukovođenje

Pododjelom za javne nabave rukovodi voditelj Pododjela Alma Kaloper.

Kontakt

Alma Kaloper dipl.ecc 
Tel: +387 49 240 617
Faks: +387 49 240 617
e-mail: alma.kaloper@bdcentral.net

Ostale informacije

Informacije o postupcima javnih nabava mogu se naći na web sajtu www.nabavka.bdcentral.net