Obavještenje o obavezama udruženja i fondacija proisteklim iz Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH

Imajući u vidu činjenicu da je u 2020. godini usvojen novi Zakon o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta BiH ( „ Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj:41/20, u daljem tekstu Zakon), ovom prilikom vam ističemo nekoliko najbitnijih novina koje novi Zakon donosi, a iz kojih proističu određene obaveze za subjekte nevladinog sektora u Brčko distriktu BiH, uz napomenu da je kompletan tekst zakona dostupan na zvaničnoj stranici Skupštine Brčko distrikta BiH ( skupstinabd.ba) i Vlade Brčko distrikta BiH ( vlada.bdcentral.net) da ste dužni da se upoznate sa sadržinom ovog Zakona, kako biste svoj rad uskladili sa normama ovog akta.

Image for news

Članom 8. stav (5) Zakona regulisano je da:

(5) „ Naziv udruženja i fondacije može sadržati strane riječi ako one čine ime međunarodne organizacije čiji je udruženje i fondacija član, ako su te riječi uobičajeno u upotrebi u Bosni i Hercegovini, ako za njih ne postoji odgovarajući prevod, ili ako se radi o rječima na mrtvom jeziku“.

Članom 11. stav (2), stav (3), stav (4) i stav (5) Zakona propisano je da:

(2) „ Udruženje i fondacija ne može biti registrovano na adresi stambene jedinice u privatnom vlasništvu, osim ukoliko se adresa stambene jedinice koristi isključivo kao sjedište tog udruženja ili fondacije“,

(3) „ Ukoliko je sjedište udruženja i fondacije zajedničko sa drugim pravnim licem, udruženje i fondacija dužni su odvojeno evdentirati troškove“,

(4) „ Sjedište udruženja i fondacije može biti na adresi nekretnine u vlasništvu Distrikta, ukoliko je navedena nekretnina dodjeljena na korištenje u skladu sa Zakonom o javnoj imovini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine“,

(5) „ Na adresi sjedišta udruženja i fondacije ističe se naziv udruženja i fondacije na vidljivom mjestu“.

U članu 19. stav (1), stav (2), stav (3), stav (4), stav (5) i stav (6) Zakona regulisano je:

(1) „ Udruženje utvrđuje kriterije za prijem u članstvo“,

(2) „ Kriteriji iz stava (1) ovog člana podliježu ograničenjima u smislu zabrane diskriminacije kako je utvrđena Ustavom Bosne i Hercegovine, zakonima Bosne i Hercegovine, Statutom i zakonima Distrikta“,

(3) „ Maloljetno lice može biti član udruženja i učestvovati kao član u radu udruženja, uz saglasnost zakonskog zastupnika, odnosno staratelja, u skladu sa statutom udruženja“,

(4) „ Udruženje je dužno voditi spisak članova“,

(5) „ Spisak članova udruženja sadrži:

a) ime i prezime fizičkog lica, odnosno naziv pravnog lica i prebivalište, odnosno sjedište,

b) datum pristupanja i broj pristupnice,

c) vrstu prava glasa na skupštini udruženja, u skladu sa statutom udruženja,

d) datum prestanka članstva“,

(6) „ Spisak članova udruženja je dostupan nadležnim organima na njihov zahtjev, u zakonom propisanom postupku“.

Član 5. stav (5) i stav (6) Zakona propisuje:

(5) „ Nije dozvoljeno sticanje dobiti ili bilo koje druge materijalne koristi ostvarene iz djelatnosti udruženja i fondacije:

a) osnivačima;

b) članovima udruženja;

c) članovima organa upravljanja i rukovođenja;

d) licima ovlaštenim za zastupanje,

e) zaposlenicima;

f) donatorima ili

g) bliskim srodnicima nabrojanih lica“.

(6) „ Ograničenja iz stava (5) ovog člana se ne odnose na plate, naknade za rad ili naknade troškova licima iz stava (5) ovog člana, koji su nastali radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom udruženja i fondacije“.

Član 38. stav (1) i stav (2) Zakona propisuje:

(1) „ Udruženje i fondacija dužno je uredno voditi poslovne knjige u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i sastavljati finansijski izvještaj u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o računovodstvu i reviziji u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine“,

(2) „ Finansijski izvještaj iz stava (1) ovog člana udruženja i fondacija podnosi Direkciji za finansije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u skladu sa rokovima za podnošenje finansijskog izvještaja“.

Članom 45. Zakona stav (2), stav (3), stav (4) i stav (5) regulisano je:

(2) „ Smatra se da je udruženje i fondacija prestalo djelovati:

a) ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja i fondacije za održavanje skupštine udruženja, odnosno upravnog odbora fondacije, a skupština odnosno upravni odbor nisu održani;

b) ako se broj članova udruženja smanji ispod broja propisanog Zakonom za osnivanje udruženja, a skupština udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova;

c) ako se broj članova upravnog odbora fondacije smanji ispod broja propisanog Zakonom, a postupak imenovanja novog člana nije započet u roku od šest mjeseci od dana prestanka rada člana upravnog odbora fondacije;

d) ako se utvrdi da se u sjedištu udruženja i fondacije ne provode nikakve aktvnosti šest mjeseci neprekidno niti je u navedenom periodu moguće kontaktirati lice ovlašteno za zastupanje udruženja i fondacije;

e) po pravosnažnosti rješenja o okončanju stečajnog i likvidacionog postupka“.

(3) „ Lice ovlašteno za zastupanje udruženja i fondacije dužno je u roku od 30 dana od dana kada je udruženje i fondacija prestalo djelovati u skladu sa stavom (1) tačkom a) ovog člana dostaviti Osnovnom sudu zahtjev sa dokazima o prestanku rada udruženja i fondacije“.

(4) „ Nadležni inspektor pokreće postupak brisanja iz registra udruženja, odnosno fondacije u slučaju utvrđivanja okolnosti iz stava (2) tački a), b), c) i d) ovog člana“.

(5) „ Lica ovlaštena za zastupanje udruženja i fondacije, član organa udruženja i fondacije ili nadležni organ dužan je po saznanju okolnosti iz stava (2) ovog člana u roku od osam dana od dana saznanja za te okolnosti podnijeti Osnovnom sudu zahtjev za brisanje udruženja ili fondacije iz registra“.

Član 47. stav (3) Zakona propisuje:

(3) „ Imovina udruženja i fondacije ne može se raspodjeliti:

a) osnivačima;

b) članovima udruženja;

c) članovima organa upravljanja i rukovođenja;

d) licima ovlaštenim za zastupanje;

e) zaposlenima;

f) donatorima;

g) bliskim srodnicima nabrojanih lica“.

U članu 51. stav (1) i stav (2) Zakona propisano je:

(1) „ Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM, do 3.000,00 KM kaznit će se se za prekršaj udruženje i fondacija koje:

a) ne obavljaju privrednu djelatnost u skladu sa ovim Zakonom ili upotrebe dobit ostvarenu obavljanjem privredne djelatnosti suprotno cilju utvrđenom statutom udruženja ili fondacije ( član 5. ovog Zakona):

b) obavlja aktivnosti ili privrednu djelatnost koja nije u skladu sa članom 7. ovog Zakona;

c) u pravnom prometu ne upotrebi naziv pod kojim je upisan u registar ( član 8. stav (2) ovog Zakona);

d) obavlja djelatnost koja nije u skladu sa statutom udruženja i fondacije ( član 10 ovog Zakona);

e) postupa suprotno članu 11. ovog Zakona;

f) ne vodi spisak članova udruženja u skladu sa članom 19. ovog Zakona;

g) ne prijavi promjene podataka koje se upisuju u registar ( član 33. stav (5) ovog Zakona);

h) imovinom udruženja, odnosno fondacije raspolaže suprotno statutu udruženja i fondacije, odnosno suprotno ovom Zakonu ( član 36. ovog Zakona);

i) ne podnosi izvještaj na način i u rokovima propisanim ovim Zakonom ( član 37. stav (2) i član 38. ovog Zakona)“.

(2) „ Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se predsjednik udruženja odnosno lice ovlašteno za zastupanje fondacije novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM do 1.000,00 KM“.

Član 52. stav (1) i stav (2) Zakona reguliše:

(1) „ Udruženje i fondacija registrovano prije stupanja na snagu Zakona dužno je uskladiti akte sa odredbama Zakona i registru dostaviti usklađene akte u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona“,

(2) „ Osnovni sud je dužan po službenoj dužnosti brisati iz registra udruženje i fondaciju koja ne uskladi akte u roku iz stava (1) ovog člana“.


  1. Zakon o udružđenjim i fondacijama Brčko distrikta BiH;
  2. Obrazac pristupnice udruženjima i fondacijama