Priopćenje za javnost - Informacija o statusu prijava na prvi Javni poziv u Odjelu za stručne i administrativne poslove

U svrhu transparentnosti u postupku provođenja i realizacije prvog Javnog poziva za financiranje i sufinanciranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih osoba u Odjela za stručne i administrativne poslove Odjel informira javnost o statusu prijava aplikacija na Javni poziv

Image for news

Na Javni poziv se prijavilo ukupno 62 aplikanta od čega njih 12 nije zadovoljilo opće uvjete Javnog poziva, dok je njih 50 ispunilo opće uvjete Javnog poziva te ulaze u postupak vrjednovanja dostavljenih programa, odnosno projekata od javnog interesa.

Zbog zaštite autorskih prava prijavljenih aplikanata na Javni poziv te eventualnih zloupotreba od strane drugih fizičkih ili pravnih osoba, u ovoj fazi se neće objavljivati nazivi dostavljenih programa odnosno projekata, do objave rezultata Javnog poziva, odnosno konačne rang-liste/popisa aplikanata koji budu ostvarili nužan broj bodova i čiji prijedlozi programa ili projekata budu predloženi za financiranje odnosno sufinanciranje, o čemu će javnost biti blagovremeno informirana.

Spisak aplikanata koji nisu zadovoljili opće uvjete Javnog poziva pogledati ovdje.

Spisak aplikanata koji ulaze u postupak ocjenjivanja pogledati ovdje.