Javne konsultacije za proces izrade Srategija stručnog usavršavanja zaposlenih u državnoj službi Brčko distrikta BiH

U skladu s odredbama Zakona o Vladi Brčko distrikta BiH, te na osnovu člana 3. Pravilnika, Gradonačelnik Brčko distrikta BiH je 2.3.2021 godine donio odluku o imenovanju radne grupe za izradu Nacrta Strategije stručnog usavršavanja službenika i namještenika u organima javne uprave Brčko distrikta BiH za period 2021-2023 godine.
Prema relevantnim odredbama Pravilnika o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata usvojenog od strane Vlade Brčko distrikta BiH 27.10.2020 godine, nosilac izrade Strategije je Pododjeljenje za ljudske resurse Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH koji je na snazi od 01.01.2020. godine, propisana je obaveza izrade strateških dokumenata. Predloženi okvir za provođenje, praćenje, izvještavanje i evaluaciju Strategije BiH zasniva se na Pravilniku o sadržaju i metodologiji izrade, sistemu praćenja i nadzora provođenja strateških dokumenata i implementacionih dokumenata, koji je Vlada Brčko distrikta BiH usvojila na 121. vanrednoj sjednici održanoj 19. oktobra 2020. godine. Primarno, ovo je slučaj jer je Strategija stručnog usavršavanja zaposlenih u državnoj službi Brčko distrikta BiH je, prema Pravilniku i Metodologiji, sektorska strategija prepoznata kao osnova za izradu planova rada Pododjeljenja za ljudske resurse Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH.

Drugim riječima, ova Strategija predstavlja sektorsku strategiju razvoja budžetskog korisnika Distrikta (Pododjeljenja za ljudske resurse) kojim se definiše javna politika, pravci, ciljevi i resursi razvoja ovog sektora i proizlazi iz dokumenta Strategije razvoja Brčko distrikta BiH. Kao takav, predstavlja osnovu za izradu Plana razvojnih programa i godišnjih planova rada Pododjeljenja te Programa rada Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, u skladu sa obrazcima propisanim Pravilnikom i Metodologijom.

U skladu sa prethodno navedenim, Pododjeljenje za ljudske resurse poziva sve zainteresovane strane da svoje prijedloge izmjena i dopuna Strategije, koristeći obrazac u dodatku, dostave putem email adrese Amra.Cosovic@bdcentral.net najkasnije do 28.08.2021 godine.Nacrt Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u državnoj službi Brčko distrikta BiH