Vlada usvojila izmjene Zakona o državnoj službi

6.6.2018. Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u organima javne uprave Brčko distrikta BiH.

Image for news

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić pojasnio je da će izmjenama Zakona konkursna procedura sa 60 biti produžena na 90 radnih dana. Usvojenim izmjenama, kako ističe Blažić, rang-lista najuspješnijih kandidata bit će objavljivana na web portalu Vlade Brčko distrikta BiH i na taj način će svi biti obaviješteni o rezultatima konkursa.

„Izmjene zakona definišu i mandatna mjesta, ali i pooštravanje discipline u javnoj upravi tako da će se ubuduće lakša povreda službene dužnosti koja je do sada bila kažnjavana pismenom opomenom, kažnjavati sa deset posto od plate službenika“, dodao je Blažić. On je rekao da će usvojenim izmjenama prilikom prekobrojnosti odnosno ranijeg penzionisanja, kako je to definisano zakonima PIO Republike Srpske i PIO/MIO Federacije BiH, svi službenici koji nemaju 65 godina života ili 40 godina staža moći dobiti naknadu i ostvariti ovo pravo koje do sada nisu imali.

Vlada Brčko distrikta BiH je danas primila k znanju Informaciju u vezi s registrovanim ustanovama socijalne zaštite za smještaj odraslih i starih lica.

Sabrija Čandić, šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge, istakao je da je prilikom pripreme informacije ustanovljeno da na teritoriji Brčko distrikta BiH postoji 16 ustanova koje su namijenjene za smještaj starih lica, a koje su u privatnom vlasništvu.

„Nakon usvojenih izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti pripremamo pravilnik kao podzakonski akt koji će regulisati čitav niz problema koji do sada nisu bili riješeni i uvesti red u ovu oblast. U dosadašnjem zakonu nisu bili jasno definisani uslovi kako bi se poboljšao kvalitet života korisnika ovih ustanova. Novim pravilnikom jasno će biti određeni stručni, tehnički i kadrovski standardi“, dodao je Čandić.

Članovi Vlade primili su k znanju i Informaciju u vezi s renoviranjem operacione sale u JZU „Zdravstveni centar Brčko“.