Održano redovno i vanredno zasjedanje Vlade Brčko distrikta BiH

24.7.2019. Vlada Brčko distrikta BiH u nastavku 63. redovne sjednice usvojila je Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana 2 za jačanje kohezije u zajednici Brčko distrikta BiH kao odgovor na incidente motivisane predrasudama i mržnjom.

Image for news

Nakon diskusije o ovoj tački dnevnog reda članovi Vlade usvojili su zaključak kojim su osudili svaki govor mržnje od strane državnih službenika i namještenika, posebno u vrijeme radnog vremena i putem društvenih mreža.

„Zaposlenici Vlade i ostalih institucija moraju imati odgovornost za svoje postupke. Vlada je zadužila rukovodioce organa uprave i drugih institucija da u saradnji sa službenikom za etiku izanaliziraju propise koji uređuju ovu materiju i predlože njihove izmjene, a sve s ciljem suzbijanja takvog govora i potpune zabrane korištenja društvenih mreža za vrijeme radnog vremena“, istakao je gradonačelnik Siniša Milić.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić naveo je da je akcioni plan usvojen za period od 2019. do 2021. godine, te da je na njemu radila radna grupa u koju su bili uključeni predstavnici Vlade, OSCE-a, nevladinih organizacija i drugih udruženja građana.

„Cilj akcionog plana je da se donesu mjere kako bi se preduprijedili incidenti izazvani mržnjom i predrasudama i da govor mržnje bude sveden na najmanju moguću mjeru. Vlada je zauzela stav, kada su u pitanju državni službenici, javni namještenici i svi koji su zaposleni u institucijama Distrikta, da izmjenom propisa spriječi pojavu govora mržnje“, dodao je Blažić.

U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JZU „Zdravstvenom centru Brčko“ za nabavku opreme za dezinfekciju medicinskog otpada i opreme za potrebe Odjeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Na prijedlog Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge usvojen je Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove Fondu zdravstvenog osiguranja (FZO) za troškove dijalize, suzbijanja epidemije i slično u 2019. godini kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg transfera za javne fondove FZO za troškove transplantacije organa osiguranicima Brčko distrikta BiH za period od 1. 4. do 31. 12. 2019. godine.

Vlada je održala i 78. vanrednu sjednicu na kojoj je usvojila prijedloge zaključaka o davanju saglasnosti na organizacione planove Ureda koordinatora Brčko distrikta BiH pri Vijeću ministara BiH, Odjeljenja za obrazovanje, Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, Odjeljenja za komunalne poslove i Odjeljenja za javnu sigurnost. Gradonačelnik Brčko distrikta BiH Siniša Milić rekao je da su organizacioni planovi usvojeni na prijedlog odjeljenja, a na osnovu zaključka Skupštine i radi donošenja novih rješenja zbog primjene novog Zakona o platama Brčko distrikta BiH. „To je obaveza koju smo morali da završimo prije isteka ovog mjeseca“, rekao je Milić. Usvojen je i Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvećanju plate po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode poslova, odgovornosti za obavljanje tih poslova i opasnosti po život i zdravlje prilikom obavljanja tih poslova zaposlenih u nadležnoj organizacionoj jedinici Odjeljenja za javnu sigurnost. Članovi Vlade dali su saglasnost za angažovanje jednog izvršioca za obavljanje posebnih poslova u Odjeljenju za evropske integracije i međunarodnu saradnju. Usvojen je i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova za period od 1. 4. do 31. 12. 2019. godine u Kabinetu gradonačelnika – 4. dio, kao i Prijedlog odluke o odobravanju Programa utroška sredstava tekućih grantova u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu za 2019. godinu – 4. dio i kriterija za korištenje novčanih sredstava. Vanredna sjednica Vlade je prekinuta kod diskusije u vezi s odobravanjem Programa utroška sredstava tekućih grantova u 2019. godini u Odjeljenju za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, drugi dio.

Nastavak sjednica Vlade bit će održan u petak, 26. 7. 2019. godine.