Održan prvi nastavak 74. redovne sjednice

20.1.2020. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjem prvom nastavku 74. redovne sjednice primila je k znanju Informaciju o postupcima javnih nabavki u periodu juli – septembar 2019. godine.

Image for news

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Srđan Blažić kazao je da je u tom kvartalu potpisano ugovora, okvirnih sporazuma u vrijednosti od oko 16.800.000 KM. 

„Ako posmatramo isti period 2018. godine, više je za nekih 4.500.000 KM u odnosu na 2018. godinu. U istom periodu postupci javnih nabavki su provedeni u otvorenom postupku od 95% što se smatra za najtransparentniji postupak u javnim nabavkama. U posmatranom periodu bilo je 38 žalbi, nešto više nego inače u prethodnim godinama, i od toga 23 žalbe su se odnosile na postupke koji su već bili poznati javnosti, naprimjer postupak u Odjeljenju za javnu sigurnost i tehnički prijem zaobilaznice koji će ubrzo biti završen, kao i neki projekti u Uredu za upravljanje javnom imovinom”, kazao je Blažić. 

Kada je u pitanju e-aukcija Blažić je kazao da je e-aukcija značajna u javnim nabavkama i da je plan da se u 2020. godini svi postupci javnih nabavki provedu u procentu od 80% putem         e-aukcije. 

„Naravno, dosadašnji nedostaci koji su se pojavljivali u e-aukciji riješit će se novim prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama koji bi trebalo da usvoji Vijeće ministara BiH”, kazao je Blažić. 

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici usvojila je Prijedlog zaključka kojim se daje pozitivno mišljenje na prijedlog okvirne Strategije razvoja širokopojasnog pristupa BiH za period 2019–2023. godine uz određene korekcije i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na nacrt odluke o vrsti i visini naknade za rad Centralne popisne komisije. 

Članovi Vlade na današnjoj sjednici razmatrali su Program rada Direkcije za finansije za 2020. godinu i primili k znanju Informaciju o sticanju bez naknade nekretnine označene kao parcela broj 808 KO Rašljani.