Nacrt Akcionog plana za provođenje inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ za period 2019-2020. godina

Partnerstvo za otvorenu vlast (eng.Open Government Partnership-OGP) je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada organa i institucija javne vlasti, a njene učesnice su države koje se članstvom u Partnerstvu obavezuju na konkretne mjere i djelovanje u oblastima transparentnosti, osnaživanja učešća građana u vlasti, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija koje čine javnu upravu što efikasnijom.
Izrada Akcionog plan za provođenje inicijative je prva aktivost u Brčko distrikt BiH po ovom pitanju.

Image for news

Pozivamo zainteresovanu javnost, građane, akademsku zajednicu i nevladine organizacije da svojim komentarima uzmu učešće u kreiranju konačne verzije Akcionog plana kojeg možete preuzeti sa sljedećeg linka

Komentare dostaviti na email anica.radicsavic@bdcentral.net