Objavljeni rezultati Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa

Pododjeljenje za podršku MZ i NVO objavljuje rezultate Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica broj predmeta: 13-000513/22, broj akta: 02-1348NH-0003/22 od 24. 2. 2022. godine

Image for news

Uz odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s pozicije tekućih donacija neprofitnim organizacijama za 2022. godinu u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, po prvom javnom pozivu, objavljeni su i rang lista aplikanata, lista aplikanata koji nisu zadovoljili opšte uslove javnog poziva i uputstvo o finansijskom izvještavanju za krajnje korisnike sredstava.