Pohađanje obuka u oblasti evropskih integracija

2.8.2022. Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Pododjeljenje za ljudske resurse na osnovu poziva Direkcije za evropske integracije poziva sve zainteresovane da se prijave za pohađanje obuka u oblasti evropskih integracija koje će se održati u septembru (treći kvartal) 2022. godine, kako bi bili u prilici steći znanja neophodna za obavljanje poslova i zadataka koji proizilaze iz procesa evropskih integracija.

Image for news

Vezano za metode izvođenja obuka, planirano je da sve obuke u septembru 2022. godine budu održane uživo u sali u Sarajevu i Širokom Brijegu. Direkcija zadržava pravo da, u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom, promijeni metodu izvedbe obuke, odnosno istu prebaci u formu webinara, što će biti pravovremeno naznačeno u kalendaru obuka na web stranici Direkcije za evropske integracije.

Kalendar obuka koje će se održati u septembru 2022. godine dostupan je na sljedećim linkovima:

Zainteresovani za sudjelovanje na planiranim obukama mogu se prijaviti popunjavanjem prijavnog obrasca koji je dostupan na sljedećim linkovima:

Popunjen prijavni obrazac sa svim traženim podacima, Direkciji se dostavlja faksom na broj telefona 033/255-001, ili mejlom na adresu DEIobuke@dei.gov.ba, do datuma koji je za svaku pojedinu obuku označen kao krajnji rok za prijavu.

Narednog radnog dana nakon isteka roka za prijavljivanje na web stranici Direkcije bit će objavljen dnevni red obuke i lista polaznika čije su prijave za prihvaćene. Dnevni red i lista polaznika svake konkretne obuke bit će dostupna na sljedećim linkovima:

U slučaju spriječenosti da prisustvuje obuci polaznik je dužan o tome obavijestiti Direkciju pismeno, na isti način na koji je dostavio prijavni obrazac prilikom prijave na obuku, i to najkasnije do 12.00 sati radnog dana koji prethodi obuci. U obavještenju kojim se otkazuje učešće mora biti vidljivo da je kopija istog dostavljena neposrednom rukovodiocu koji je odobrio pohađanje obuke.

Napominjemo da Direkcija realizuje obuke u skladu s odredbama Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija („Sl. glasnik BiH”, br. 50/18 i 16/20). Za dodatna pitanja možete nas kontaktirati na broj telefona 033/255-377 ili na adresu DEIobuke@dei.gov.ba.