Poziv za podnošenje prijedloga (CFP) za organizacije civilnog društva (OCD)

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji s Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Poziv za podnošenje prijedloga (CFP) za organizacije civilnog društva (OCD).
Nasilje nad ženama i djevojčicama je široko rasprostranjen društveni problem u Bosni i Hercegovini (BiH) i ozbiljno kršenje osnovnih ljudskih prava. Uprkos značajnim naporima različitih vladinih i nevladinih aktera da se suoče s nasiljem nad ženama i porodičnim nasiljem, gotovo svaka druga žena u BiH od svoje 15. godine doživjela je neki oblik zlostavljanja uključujući nasilje od intimnog partnera, nepartnersko nasilje, uhođenje i seksualno uznemiravanje (OESS, 2019.). Jedna od sedam žena ili 14% doživjelo je partnersko ili nepartnersko fizičko ili seksualno nasilje, dok je 28% žena doživjelo seksualno uznemiravanje.

Image for news

Stupanje na snagu Konvencije Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) u augustu 2014. godine označilo je važnu prekretnicu u nastojanjima BiH da uvede, provede i prati provedbu najviših standarda u prevenciji i odgovoru na sve oblike nasilja nad ženama.

Uz podršku Švedske i Evropske unije, u partnerstvu s vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva (CSO), UN Women ima opsežan programski portfelj za borbu protiv nasilja nad ženama u svim njegovim oblicima. UN Women predana je potpori vladinih i nevladinih procesa u provedbi međunarodnih normi o okončanju nasilja nad ženama (EVAW), uključujući standarde koji proizilaze iz Istanbulske konvencije, uz finansijsku podršku Švedske i Evropske unije. Na nivou politike, UN Women blisko sarađuje s nacionalnim akterima kako bi podržao lokalizaciju međunarodnih standarda u zakonodavstvu i politikama, uključujući standardizaciju i kvalitet pružanja usluga, podršku internim mehanizmima praćenja. UN Women podupire angažman muškaraca, žena i mladih te netradicionalnih aktera poput vjerskih vođa u preventivnom radu u zajednici. UN Women podupire angažman i mobilizaciju lokalne zajednice, uključujući prevenciju seksualnog uznemiravanja u javnim prostorima, rodno odgovorno izvještavanje i rad u medijima. U radu na jačanju sistema zaštite, UN Women predano podupire pristup preživjelima nasilja, uključujući i one iz marginaliziranih grupa, kvalitetnim, pristupačnim općim i specijaliziranim uslugama usmjerenim na preživjele.

UN Women planira angažovati organizaciju civilnog društva kroz trenutnu Stratešku napomenu UN Women CO BiH od 2021. do 2025., Učinak 3: Žene i djevojke žive život bez nasilja, uz podršku Švedske, i poziva kvalifikovane predlagače da daju zapečaćene prijedloge za ispunjavanje zahtjeva kako je definisano u Projektnom zadatku UN Women.

Prijedlog se na engleskom jeziku šalje na adresu unwomen.bih@unwomen.org.
UN Women moraju zaprimiti prijedloge na navedenu adresu najkasnije do 11. aprila 2022:
Raspon budžeta za ovaj prijedlog trebao bi biti do 261.150,00 KM (150.000,00 USD).


Prilog: Poziv za podnošenje prijedloga