Objavljen poziv za 3. izdanje kursa Compasito o obrazovanju o ljudskim pravima sa djecom za 2021.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine je dostavilo Odjeljenju za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG e-mail sa obavještenjem da je objavljeno 3. izdanje kursa Compasito o obrazovanju o ljudskim pravima sa djecom za 2021. godinu. Kurs će se održati u Evropskom centru za mlade u Budimpešti od 17. do 24. oktobra 2021. godine.

Image for news

Kao i druge aktivnosti obrazovanja o ljudskim pravima Vijeća Evrope, metodologija kursa temelji se na dijaloškom, aktivnom i kooperativnom učenju. Program i metode zasnivat će se na kombinaciji učenja o, učenja kroz i učenja za ljudska prva (i dječija prava).

Kurs organizuje Odjeljenje za mlade Vijeća Evrope u uskoj saradnji sa Odjeljenjem za dječija prava Vijeća Evrope. Kurs je također dio programa mađarskog presjedavanja Odborom ministara Vijeća Evrope.

Svi kanditati se moraju prijaviti putem interneta na https://youthapplications.coe.int.

Rok za prijavu je 7. septembar 2021. godine.

3. kurs Compasito - o obrazovanju о ljudskim pravima sa djecom 2021.