Poziv u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG u saradnji sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje poziv – Program potpore organizacijama civilnog društva u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“

Program malih grantova namijenjen je lokalnim udruženjima i organizacijama koje doprinose zaštiti prirode i uključivanju lokalnih zajednica u procesima donošenja odluka u našoj regiji, a usmjerene su ka poboljšanju saradnje između lokalnih zajednica i zaštićenih područja.

Za sudjelovanje u programu mogu se prijaviti organizacije civilnog društva (npr. ekološka udruženja, udruženja mladih, udruženja žena, planinarska društva, lokalni mediji) koje imaju status pravnog lica, u mogućnosti su da sami provode projekt i djeluju na teritorijama Bosne i Hercegovine, Albanije (NP Shebenik-Jabllanice), Sjeverne Makedonije i Srbije (područja Tara i NP Đerdap).

Predloženi projekat može uključiti sljedeće aktivnosti, u i oko zaštićenih područja (trenutnih, u procesu zaštite ili planiranih):

Odlučivanje:

 1. Potpora postojećim tijelima unutar zaštićenih područja (npr. savjeti korisnika, naučni savjeti, itd.) za njihovo efikasnije funkcionisanje, te potpora osnivanju novih tijela koje uključuju lokalne sudionike u rad zaštićenih područja;

 2. Olakšati razumijevanje lokalnih zajednica u procesima donošenja odluka, kao i njihova prava i obaveze u procesu donošenja odluka;

 3. Podržavanje aktivnosti koje osiguravaju da proces donošenja odluka koji se tiču lokalne zajednice bude transparentan, participativan i da uključuje značajan broj zainteresovanih strana;

 4. Unapređenje postojećih i zalaganje za izradu novih propisa / politika / praksi vezanih za uključivanje lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima;

Planiranje upravljanja:

 1. Dizajn i testiranje inovativnih kanala za savjetovanje i uključivanje javnosti u procese donošenja odluka;

 2. Kreiranje „pojednostavljenog“ vodiča kroz plan(ove) upravljanja s informacijama o mogućnostima za uključivanje javnosti u procese donošenja odluka;

Komunikacija između zaštićenih područja i lokalne zajednice:

 1. Uspostavljanje održivih kanala komunikacije između lokalne zajednice i zaštićenih područja;

 2. Uspostavljanje mobilne informativne jedinice za pripadnike lokalne zajednice locirane u udaljenim i nepristupačnim područjima, kao i za stare osobe i osobe s invaliditetom;

 3. Kreiranje novih tehnologija i procesa digitalizacije koji osiguravaju jednostavniju komunikaciju i informisanje aktera lokalne zajednice;

 4. Stvaranje mehanizma za rješavanje i sprečavanje potencijalnih nesporazuma (rješavanje konflikta) između zaštićenih područja i članova i/ili grupa lokalne zajednice;

Edukacija:

 1. Potpora razvoju programa volontiranja i stažiranja u zaštićenim područjima;

 2. Volonterski kampovi / aktivnosti koje olakšavaju angažiranje zajednice i širenje (posebno one koje uključuju ranjive grupe u ovoj oblasti);

Ekonomski razvoj:

 1. Razvijanje programa koji pomažu uključivanju članova lokalnih zajednica kao tumača prirodnog i kulturnog nasljeđa;

 2. Mapiranje / potpora brendiranju domaćih proizvoda u i oko zaštićenih područja;

Jednake mogućnosti:

 1. Omogućavanje edukacije i obuke zaposlenih u zaštićenim područjima i članova lokalne zajednice o pitanjima transparentnosti, nediskriminacije i jednakih mogućnosti;

 2. Saradnja s organizacijama i institucijama koje se bave ranjivim društvenim grupama.


Lista navedenih aktivnosti nije konačan, prihvatljive su i druge aktivnosti kojima se doprinosi ciljevima projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ koje se zasnivaju na principima zaštite prirode i uključivanja lokalnih zajednica.

Raspoloživi fond za finansijsku potporu projektima, za sve zemlje, iznosi ukupno 39.000 , kojim će biti podržano 13 organizacija iznosu od po 3.000 EUR po organizaciji.

Dodatne informacije se nalaze u projektnoj dokumentaciji koju možete preuzeti na: https://www.wwfadria.org/hr/novosti/publikacije/?uNewsID=5322841.

Popunjenu projektnu dokumentaciju pošaljite na adresu e-pošte: natureforpeople@wwfadria.org.
Pitanja vezana za poziv mogu biti postavljena putem e-pošte na: natureforpeople@wwfadria.org.
Prijave se dostavljaju na lokalnim jezicima svake zemlje.
Prijem vaše projektne dokumentacije bit će potvrđen od strane WWF Adrije putem e-pošte.
Nakon selekcije projekata SVI aplikanti će biti obaviješteni o rezultatima.

Poziv za prijavu projekta je otvoren od 30. novembra do 21. decembra 2021. godine u 16.00 sati.
Trajanje projekta može biti do 6 mjeseci, a moraju se završiti zaključno sa 15. augustom 2022. godine.
Projekat „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ provodi WWF Adria, Dinarica, Ekopana i Ekosvest uz finansijsku potporu Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).