Online seminar „Ponovno zamišljanje naše budućnosti: politike prema mladima u novim stvarnostima. Uloga Evropske omladinske kartice u povezivanju novih tema s razvojem omladinske politike“

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG je zaprimilo od Ministarstva civilnih poslova – Online seminar „Ponovno zamišljanje naše budućnosti: politike prema mladima u novim stvarnostima. Uloga Evropske omladinske kartice u povezivanju novih tema s razvojem omladinske politike“

Odjeljenje za mlade Uprave za demokratsku participaciju Vijeća Evrope dostavilo je Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavještenje o online seminaru „Ponovno zamišljanje naše budućnosti: politike prema mladima u novim stvarnostima. Uloga Evropske omladinske kartice u povezivanju novih tema s razvojem omladinske politike“, koji će se održati 18. i 19. novembra 2021. godine. Seminar zajedno organizuje Parcijalni sporazum o mobilnosti mladih putem omladinske kartice, Evropska asocijacija omladinskih kartica (EYCA) i Nacionalna agencija za mlade Malta.

Seminar je organizovan kao dio programa rada Parcijalnog sporazuma o mobilnostima mladih putem omladinske kartice za 2021. godinu i ponudit će kreatorima politika i drugim zainteresovanim stranama prostor za raspravu i razmišljanje o novim temama koje se trebaju obraditi u politikama i programima za mlade, posebno kroz evropski program omladinske kartice.

Jedan od prioriteta Parcijalnog sporazuma o mobilnostima mladih za 2021. godinu je pružanje podrške i podsticanje inovacija u radu s mladima i uslugama za mlade, posebno u kontekstu izazova koje je izazvala pandemija COVID-19. Pandemija je dovela do velikih poremećaja u životu svih ljudi. Dok se naša društva pokušavaju vratiti u normalno stanje, kreatori politika i svi oni koji se bave pitanjima mladih moraju se na proaktivan način baviti novim izazovima s kojima se mladi suočavaju, kroz prilagođeni razvoj omladinske politike i prilagođene programe za mlade. Rješavanje posljedica pandemija zahtijeva kreativnost i međusektorski pristup u razvoju omladinskih politika.

Cilj seminara je:

  1. ponuditi kreatorima politika najnovije informacije (zasnovane na istraživanju) i inspiraciju (zasnovanu na dobrim praksama) u pogledu novih realnosti s kojima se suočavaju mladi ljudi;

  2. stvoriti prostor za raspravu, razmišljanje partnerstva za rješavanje novih i složenijih izazova s kojima se suočavaju mladi;

  3. istražiti načine na koje evropska omladinska kartica može poslužiti kao alat za identifikovanje novih tema u razvoju omladinske politike i pomoći da se dopre do korisnika (mladih ljudi).

Učesnici će na kraju seminara identifikovati hitne teme koje se trebaju rješavati kroz politike prema mladima, prateći kontekst pandemije, i steći bolje razumijevanje o tome kako se evropska omladinska kartica može integrisati u razvoj omladinskih politika.

Seminar je namijenjen za učesnike s iskustvom u rješavanju pitanja mladih, posebno u oblasti mobilnosti i participacije mladih, kao što su predstavnici vlade, organizacije članice EYCA-e, omladinski radnici i pružaoci usluga za mlade, istraživači omladinskih politika, omladinske nevladine organizacije i vlasnici kartica za mlade.

Rok za dostavljanje prijava je 7. novembar 2021. godine do ponoći po centralnoevropskom vremenu, a iste je potrebno dostaviti u word formatu putem e-maila na youthmobility@coe.int, a kopiju e-maila na natalja.turenne@coe.int.

U prilogu dostavljamo konceptnu notu o seminaru s privremenim dnevnim redom i prijavni obrazac.