Obavještenje – Javni poziv MATRA

Odjeljenje za stručne i administrativne poslove u saradnji sa Odjeljenjem za evropske integracije i međunarodnu saradnju objavljuje Javni poziv MATRA

Image for news

MATRA znači „društvena transformacija“ i dio je Holandskog fonda za regionalna partnerstva (NFRB) koji podržava sadašnje i potencijalne zemlje kandidate za članstvo u EU i zemlje Istočnog partnerstva u njihovim pokušajima da ispune uslove koje zahtijevaju procesi pristupanju EU (npr. Kriteriji iz Kopenhagena i/ili sporazumi o pridruživanju sa EU). Partnerstvo nadopunjuje napore Evropske komisije i ima za cilj da pomogne zemljama na rubu Evropske unije u jačanju demokratije i vladavine prava čime se poboljšava stabilnost.

Cilj MATRE je da pridonese društvenoj transformaciji koja vodi ka održivom odnosu između vlade i građana u područjima pluralne demokratije, vladavine prava i ljudskih prava, koristeći holandsko iskustvo gdje je to moguće. Imajući na umu ovaj cilj, organizacijama civilnog društva pruža se podrška za promovisanje konstruktivnog dijaloga između vlade i civilnog društva kroz projekte usmjerene na potražnju.

Cilj je povećati odgovornost i transparentnost vlasti u BiH, uticati na politike i zakonodavstvo i/ili pratiti njihovo provođenje u sljedećim poljima:

 • Vladavina prava, uključujući reformu pravosuđa i javne uprave, te borbu protiv korupcije ili organizovanog kriminala;

 • Poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, s posebnim naglaskom na borce ljudskih prava, jednaka prava za LGBTI lica i slobodu vjeroispovijesti i uvjerenja;

 • Sloboda izražavanja i nezavisni mediji, uključujući sigurno radno okruženje za novinare u tradicionalnim i digitalnim medijima;

 • Socijalne i ekonomske reforme u svjetlu pristupanja Bosne i Hercegovine EU;

 • Stabilnost i bezbjednost, s naglaskom na migracijama, protivterorizmu i suzbijanju nasilnog ekstremizma.

Sljedeće aktivnosti i vrste projekata nisu prihvatljivi za finansiranje u okviru programa MATRA:

 • projekti koji se odnose na gore navedene teme;

 • projekti sa pretežno akademskim fokusom, odnosno istraživanja i studije izvodljivosti;

 • projekti koji uveliko ili isključivo uključuju isporuku robe ili materijala;

 • infrastrukturni ili građevinski projekti;

 • stipendije ili obgojni programi;

 • humanitarna pomoć;

 • projekti koji su prvenstveno nastavak prethodnih ili tekućih projekata finansiranih od strane MATRE ili drugih donatora.

MATRA je otvorena za prijave od strane lokalnih nevladinih organizacija.

Ambasada Kraljevine Holandije početkom godine objavljuje otvoreni poziv za podnošenje prijedloga projekta MATRA. Prijave se mogu podnositi nakon ove objave tokom cijele godine. Podneseni prijedlozi ocjenjivat će se u tri runde (prvi krug do 1. aprila, drugi krug do 1. jula i treći krug do 1. oktobra).

Prijedlozi se moraju podnijeti na papiru i u elektronskom obliku (u Word, PDF ili Excel formatu). Treba navesti ime (imena) podnosioca (podnosilaca) zahtjeva, datum i to treba potpisati ovlašteno lice iz organizacije s krajnjom odgovornošću. Prijedlozi moraju biti napisani na engleskom jeziku.

Za sva ostala pitanja i informacije možete kontaktirati gospođu Leilu Fetahagić ili gospođu Viktoriju Ružičić iz Ambasade Kraljevine Holandije putem e-mail adresa: leila.fetahagic@minbuza.nl ili viktorija.ruzicic@minbuza.nl.

Link prijave na javni poziv https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/matra-2021-javni-poziv-za-projekte/ .