Informacija o statusu prijava na Javni poziv u Odjeljenju za stručne i administrativne poslove broj: 13-001449/21, od 29.06.2021. godine

U svrhu transparentnosti u postupku provođenja i realizacije Javnog poziva za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa udruženja, fondacija i drugih pravnih i fizičkih lica u Odjeljenja za stručne i administrativne poslove ovim putem Odjeljenje želi informisati javnost o statusu prijava aplikanata na Javni poziv.

Image for news

Na Javni poziv je prijavljeno ukupno 68 aplikanata od čega njih 30 nije zadovoljilo formalno pravne uslove, dok je njih 37 ispunilo formalno-pravne uslove Javnog poziva te ulaze u postupak vredovanja dostavljenih programa, odnosno projekata od javnog interesa.

Jedan aplikant je u međuvremenu dostavio zahtjev za povlačenje svoje prijave iz dalje procedure.

Zbog zaštite autorskih prava prijavljenih aplikanata na Javni poziv te eventualnih zloupotreba od strane drugih fizičkih ili pravnih lica, u ovoj fazi se neće objavljivati nazivi dostavljenih programa odnosno projekata, do konačne rang-liste aplikanata koji budu ostvarili potreban broj bodova i čiji prijedlozi programa ili projekata budu predloženi za finansiranje odnosno sufinansiranje.

U prilogu su spiskovi aplikanata razvrstanih po statusu.

Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje prijedloga programa i projekata od javnog interesa-6/21