Javni poziv za upis u registar omladinskih organizacija Brčko distrikta BiH

U skladu sa Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH („Sl. glasnik Brčko distrikta BiH“ br. 18 od 01.06.2017. godine) šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

Pozivaju se omladinske organizacije da u cilju formiranja Savjeta/Vijeća mladih, a u skladu sa Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH, dostave svoje prijave za upis u Registar omladinskih organizacija Brčko distrikta BiH.

PREUZMITE Obrazac Prijave za upis u Registar. Isti se može preuzeti u papirnoj formi u Pododjeljenju za podršku MZ , UG I NVO , Trg pravde broj 18.

Prijave dostavljati u zatvorenim kovertama na adresu Odjeljenje za stručne i administrativne poslove sa naznakom “Prijava za upis u Registar omladinskih organizacija Brčko distrikt BiH”.
Napominjemo da samo one omladinske organizacije koje su upisane u Registar imaju parvo da učestvuju u formiranju Savjeta/Vijeća Mladih Brčko distrikta BiH.

ŠEF ODJELJENJA
Srđan Blažić, dipl.ekonomista