Natječaji

Na ovoj stranici se nalaze trenutno aktuelni natječaji za zapošljavanje u organima uprave Brčko distrikta BiH. Na osnovu potreba uprave i plana upošljavanja pripremu i objavu natječaja sprovodi Pododjel za ljudske resurse koje je dio Odjela za stručne i administrativne poslove.

Procedura prikupljanja i obrade prijava i daljeg sprovođenja natječajne procedure je u nadležnosti Odbora za upošljavanje.