Poziv Evropske komisije za podnošenje projektnih prijedloga za Program Erasmus+ za 2020. godinu EAC/A02/2019

Ministarstvo civilnih poslova Vijeća ministara Bosne i Hercegovine dostavilo je Pododjeljenju za podršku MZ, NVO i UG, Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, obavještenje da je Evropska komisija objavila novi poziv za podnošenje projektnih prijedloga za Program Erasmus+ za 2020. godinu EAC/A02/2019.

Image for news

Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG obavještava zainteresovane da konkretan Poziv sa rokovima za podnošenje projektnih prijedloga mogu pronaći na stranici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006#, a više detalja o kriterijima i uslovima apliciranja, kao i o konkretnim oblastima unutar ključnih aktivnosti, te novi Vodič za program Erasmus+ za 2020. godinu koji je dostupan na svim jezicima Evropske unije, možete pronaći na stranici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en.

U nastavku iznosimo nekoliko najznačajnijih napomena u vezi s Pozivom koje su nam dostavljene iz Ministarstva civilnih poslova.

Ovim pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

 1. Ključna aktivnost 1. Mobilnost pojedinaca u svrhu učenja I-I mobilnost pojedinaca u području obrazovanja osposobljavanja i mladih I-I združeni diplomski studiji Erasmus Mundus;

 2. Ključna aktivnost 2. Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse I-I strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih I-I evropski univerziteti I-I udruženja znanja I-I udruženja sektorskih vještina I-I jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja I-I jačanje sposobnosti u području mladih;

 3. Ključna aktivnost 3. Podrška reformi politike I-I projekti u okviru dijaloga s mladima I-I Aktivnosti Jean Monnet I-I katedre Jean Monnet I-I podrška udruženjima u okviru programa Jean Monnet I-I mreže Jean Monnet I-I projekti Jean Monnet I-Isport I-I saradnička partnerstva I-I mala saradnička partnerstva I-I neprofitna evropska sportska događanja.

Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti svi javni i privatni subjekti koji djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta, zatim udruženja mladih koja su aktivna u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za mobilnost u svrhu učenja mladih osoba i osoba koje rade s mladima, te za strateška partnerstva u području mladih. Zemlje koje mogu u potpunosti učestvovati u svim aktivnostima programa Erasmus+ (2) su:

 • države članice Evropske unije;

 • države EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška;

 • države kandidatkinje za članstvo u EU: Turska, Sjeverna Makedonija i Srbija,

 • a neke aktivnosti programa Erasmus+ su otvorene.

Ukupan budžet dodijeljen ovom pozivu (čiji se iznos i raspodjela mogu izmijeniti na osnovu izmjene godišnjih programa rada za Erasmus+) na podnošenje prijedloga iznosi 3207,4 miliona EUR: za obrazovanje i osposobljavanje 2943,3 miliona EUR, za mlade 191,9 miliona EUR, za Jean Monnet 14,6 miliona EUR, za sport 57,6 miliona EUR. Nivo dodijeljenih sredstava te trajanje projekta zavise od faktora poput vrste projekta i broja uključenih partnera.

Rokovi za podnošenje prijava određeni su prema briselskom vremenu:

 • Ključna aktivnost 1. Mobilnost pojedinaca u području visokog obrazovanja I 5. 2. 2020. godine u 12.00 sati, mobilnost pojedinaca u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, školskom obrazovanju i obrazovanju odraslih I 5. 2. 2020. godine u 12.00 sati, mobilnost pojedinaca u području mladih I 1. 9. 2020. godine u 12.00 sati, združeni diplomski studiji Erasmus Modus I 13. 2 2020. godine u 17.00 sati.

 • Ključna aktivnost 2. Strateška partnerstva u području mladih I 5. 2. 2020. godine u 12.00 sati, strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja I 24. 3. 2020. godine u 12.00 sati, strateška partnerstva u području mladih I 30. 4. 2020. godine u 12.00 sati, strateška partnerstva u području mladih I 1. 10. 2020. godine u 12.00 sati, Evropski univerziteti I 26. 2. 2020. godine u 17.00 sati, Udruženja sektorskih vještina I 26. 2. 2020. godine u 17.00 sati, Jačanje sposobnosti u području visokog obrazovanja, I 5. 2. 2020. godine Jačanje sposobnosti u području mladih I 5. 2. 2020. godine u 17.00 sati.

 • Ključna aktivnost 3. Projekti u okviru dijaloga s mladima I 5. 2. 2020. godine u 17.00 sati, I 30. 4. 2020. godine u 12.00 sati I 1. 10.2020. godine u 12.00 sati Aktivnosti Jean Monnet, katedre, moduli, centri izvrsnosti, podrška udruženjima, mreže, projekti I 20. 2. 2020. godine u 17.00 sati.

 • Sportske aktivnosti saradnička partnerstva I 2. 4. 2020. godine u 17.00 sati, mala saradnička partnerstva 2. 4.2020. godine u 17.00 sati, neprofitna evropska sportska događanja I 2. 4. 2020. godine u 17.00 sati.

Detaljni uslovi ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u Vodiču kroz program Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_hr

Vodič kroz program Erasmus+ sastavni je dio ovog poziva na podnošenje prijedloga, a uslovi učestvovanja i finansiranja navedeni u Vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj poziv. Za aktivnosti Jean Monnet mogu se prijaviti organizacije iz cijelog svijeta.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove

Srđan Blažić, diplomirani ekonomista